Gegevens vastleggen

Om je goede zorg te kunnen leveren hebben wij gegevens van je nodig. Natuurlijk gaan we met deze gegevens zorgvuldig om. Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wet: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze wet is onder andere geregeld dat je het recht hebt om te weten welke gegevens er allemaal genoteerd worden en ook waarom die gegevens genoteerd worden (privacyverklaring). Na jouw toestemming worden de gegevens vastgelegd die bijdragen aan het leveren van goede zorg. We vragen je tijdens de inschrijving of je akkoord bent met de privacyverklaring. We kunnen je inschrijving alleen verwerken als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Welke gegevens verwerken we?

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geboortedatum;
 • Burgerservicenummer;
 • Verzekeringsgegevens;
 • Gezondheidsgegevens moeder en kind;
 • Bevallingsgegevens;
 • Geboortegegevens;
 • Naam en geboortedatum van eventuele eerdere kinderen
 • Naam en telefoonnummer van eventuele partner

Informatie aan derden
Informatie aan derden wordt niet verstrekt zonder jouw toestemming.
Uitzondering hierop is in de geboortezorg de verloskundige (verantwoordelijk voor de levering van de zorg),  degene die namens en/of in opdracht van De Kleine Amsterdammer betrokken zijn bij de levering van kraamzorg zoals het OKC (Ouder en Kind centrum) of een externe kraamverzorgende. Dit doen we alleen als het verstrekken van informatie noodzakelijk is voor de uit te voeren werkzaamheden. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting of naleving van de meldcode kindermishandeling hoeft er geen toestemming gevraagd te worden vanwege de veiligheid van kind/gezin.

Zwijgplicht
De intakeconsulent, kraamverzorgende en medewerker van de planning die je tijdens jouw zwangerschap en in de kraamtijd spreekt houden je benodigde gegevens bij in een kraamzorgdossier. Zij zijn tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’). Wel is het zo dat het voor collega’s nodig kan zijn om in het dossier te kijken, maar dit gebeurt alleen wanneer het een bijdrage levert aan goede zorg.

Bewaren
Wij bewaren jouw gegevens zorgvuldig. Deze gegevens zijn vastgelegd in de zorgovereenkomst, het LIP-formulier, de JGZ-overdracht, de urenregistratie en een weergave van de registratie, interpretatie en te nemen acties bij jou als cliënt en/of je baby ten behoeve van signalering van gezondheidsproblemen. Dit bewaren gebeurt volgens wettelijke termijnen, je hebt in sommige gevallen het recht op correctie en overdracht. Medische gegevens bewaren we 15 jaar, zoals vastgesteld in de wet. Ook jouw overige gegevens (personalia) worden tot 15 jaar na vastlegging bewaard. Als je wilt kun je een kopie krijgen. En als het niet in conflict komt met de wettelijke bewaartermijnen, dan heb je ook het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen.

Verwerkers
Wij werken samen met een aantal dienstverleners die uitsluitend volgens onze instructies persoonsgegevens verwerken. Met hen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Privacyverklaring

Lees hier onze volledige privacyverklaring.