Disclaimer

Hoewel De Kleine Amsterdammer de inhoud van deze website met de grootste zorgvuldigheid samenstelt, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De Kleine Amsterdammer kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.
De informatie op de website van Kraambureau De Kleine Amsterdammer wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
De Kleine Amsterdammer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van De Kleine Amsterdammer website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om De Kleine Amsterdammer, website te kunnen raadplegen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op de auteursrechten. U kunt toestemming vragen door contact op te nemen met de eigenaar dan wel ontwikkelaar.

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Voorheen was dat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Op de website van De Kleine Amsterdammer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Disclaimer

Although De Kleine Amsterdam compiles the content of this website with great care, it is possible that you will find information which is incomplete or incorrect. De Kleine Amsterdammer makes no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness of adequacy of the contents of this website and expressly disclaims liability for errors and omissions in the contents of this website. Therefore, no rights can be derived and De Kleine Amsterdammer cannot be held responsible for damage incurred by the information provided.

The information on the website of Maternity Organisation De Kleine Amsterdammer is complemented regularly and possible revisions can always be made immediately and without prior notice.

De Kleine Amsterdammer excludes all liability for any direct or indirect damages of any kind whatsoever, resulting from or in any way connected with the use of De Kleine Amsterdammer website, or with the temporary unavailability to consult the website of De Kleine Amsterdammer.

Unauthorized or improper use of the content or parts of the content infringes the copyright. You may request permission by contacting the owner or developer.

De Kleine Amsterdammer processes personal data according to the regulations of the Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Formerly known as  “Protection of Personal data Law” (Wbp).

This disclaimer has been translated into English. If the English version shows discrepancies or leads to differences of interpretation, the version in the Dutch language will be decisive.

Dutch law is applicable to the website of De Kleine Amsterdammer.