Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kraambureau de Kleine Amsterdammer (Laatste Update 04-01-2021)

1   Begripsbepalingen

 • 1.1  Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, onder de begripsbepalingen De Kleine Amsterdammer B.V., verder te noemen DKA, in deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan kraambureau De Kleine Amsterdammer B.V., kantoorhoudend en gevestigd te Amsterdam.
 • 1.2  In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder cliënt verstaan degene in wiens opdracht of wiens rekening de werkzaamheden door DKA worden verricht.
 • 1.3  Onder zorgverlening wordt verstaan de verzorging van pasgeborenen en kraamvrouw en eventueel overige gezinsleden, gedurende de kraamperiode.

2   Algemeen

 • 2.1  Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen DKA en de cliënt, waaronder een zorgovereenkomst.
 • 2.2  Op al onze aanbiedingen, zorgovereenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarvan moeten in onderling overleg en uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen en aanvaard door DKA en gelden alleen voor het specifieke geval waarvoor dit is overeengekomen.
 • 2.3  Eventuele voorwaarden van de cliënt, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing tenzij en voor zover deze door DKA uitdrukkelijk en voor elk geval afzonderlijk schriftelijk is aanvaard.

3   Aanmelding

 • 3.1  De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van actuele en volledige gegevens bij aanmelding. De aanmelding kan direct via DKA plaatsvinden of indirect via de zorgverzekeraar van de cliënt.

4   Zorgovereenkomst, zorgdossier en zorgplan

 • Zorgovereenkomst 4.1  Via de zorgovereenkomst bevestigt de cliënt kraamzorg te willen ontvangen van DKA en bevestigt DKA de cliënt kraamzorg te leveren in overeenstemming met deze algemene leveringsvoorwaarden. 4.2  De zorgovereenkomst is definitief nadat de zorgovereenkomst zowel door de cliënt als door DKA ondertekend is.
 • Zorgdossier 4.3  De zorgovereenkomst wordt samen met de urenregistratie en overige correspondentie bewaard in het zorgdossier. Op de urenregistratie staat het aantal gewerkte uren vermeld, dat ondertekend dient te worden door de cliënt en de kraamverzorgende na afloop van de zorg.
 • Zorgplan 4.4  In het zorgplan worden afspraken gemaakt betreffende de zorguren, indicaties en verantwoordelijkheden. Het zorgplan is aanwezig bij de cliënt. Tevens staat hierin vermeld wat beide partijen kunnen verwachten van de kraamtijd.

5   Zorg

 • 5.1  DKA verleent zorg aan de hand van een getekende zorgovereenkomst. DKA levert haar diensten vanaf 3 uur zorg per dag, het minimumpakket. Hierbij bestaan de werkzaamheden uit zorg voor moeder en kind. Bij het basispakket wordt er uitgegaan van 6 uur zorg per dag waarbij de werkzaamheden bestaan uit de verzorging en controle voor moeder en kind, voorlichting, instructie en integratie in het gezin, observeren, signaleren en rapporteren en waarborgen van de hygiëne.
 • 5.2  Bij verandering in de zorgbehoefte na de bevalling of tijdens de kraamzorg, wordt aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) het zorgaanbod aangepast. DKA is gerechtigd om tijdens drukke perioden met meerdere zorgaanvragen de gewenste uren bij te stellen.
 • 5.3  Bij verhindering van de kraamverzorgende, om welke reden dan ook, tracht DKA zo spoedig mogelijk een vervanger te regelen.
 • 5.4  Indien DKA niet in staat is om de diensten zelf te verlenen, is zij gerechtigd een derde in te huren, die de diensten namens DKA zal leveren.

6   Arbovoorwaarden

6.1  De cliënt dient voorzieningen te treffen om de levering van kwalitatief goede diensten van DKA te kunnen bewerkstelligen, waaronder stromend water en goedwerkende elektriciteit- en gasvoorzieningen. 6.2  De cliënt is verantwoordelijk voor een veilige werkplek voor de kraamverzorgende. 6.3  De cliënt dient situaties met seksuele intimidatie, overmatig alcohol of drugsgebruik, geweld of agressieve (huis)dieren te voorkomen. 6.4  Het kraambed dient op een werkhoogte te staan van ten minste 70 cm. 6.5  Volgens de Tabakswet heeft de kraamverzorgende recht op een rookvrije werkplek. Dit houdt in dat geacht wordt dat zowel de cliënt als de kraamverzorgende niet rookt daar waar gewerkt wordt. Apparatuur waarmee de kraamverzorgende moet werken of mee in contact kan komen dienen veilig te zijn voor gebruik. 6.6  De cliënt erkent dat DKA voorwaarden stelt aan de werkplek en arbeidsomstandigheden van haar kraamverzorgenden op het gebied van veiligheid, voorzieningen, hygiëne, fysieke belasting, apparatuur, bereikbaarheid en een rookvrije werkplek. DKA is gerechtigd om dienstverlening te weigeren bij schending van de voorwaarden.

7   Privacy ⁄ Bejegening

 • 7.1  DKA hanteert bij het leveren van haar diensten de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • 7.2  Iedere medewerker van DKA heeft een geheimhoudingsplicht van alle informatie betreffende een cliënt die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden.
 • 7.3  Zowel de cliënt als medewerkers van DKA dienen elkaar correct en respectvol te behandelen. De cliënt mag niet op basis van discriminerende motieven (zoals gesteld is in de Algemene wet gelijke behandeling) een medewerker weigeren.

8   Tarief & Betalingsvoorwaarden

 • 8.1  De kosten voor de kraamzorg zijn opgebouwd uit verschillende tarieven, welke jaarlijks worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
 • 8.2  De diensten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Deze zijn onder te verdelen in; a. inschrijving b. intake telefonisch of huisbezoek c. partusassistentie d. kraamzorguren e. uitgestelde kraamzorg f. couveuse nazorg g. adoptie nazorg h. wettelijke eigen bijdragen.
 • 8.3  Betalingen door de opdrachtgever dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden op de door DKA aangegeven betalingswijze.
 • 8.4  Het is de opdrachtgever niet toegestaan om in termijnen te betalen, tenzij er met DKA vooraf schriftelijk een betalingsregeling is overeengekomen. DKA is gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen als er sprake is van een betalingsregeling.
 • 8.5  De overeengekomen betalingstermijn van 14 dagen is een vervaldatum. Bij niet tijdig betalen heeft DKA het recht om opdrachtgevers over het verschuldigde bedrag een rente van 1% per maand in rekening te brengen, te berekenen vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is tot de datum waarop de betaling wordt ontvangen. De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9   Beëindiging ⁄ Opzegging zorgovereenkomst

9.1  De overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beëindigd na afloop van de zorg, bij overlijden van de cliënt, na opzegging door DKA of de cliënt, bij wederzijds goedvinden.
9.2  DKA is gerechtigd de zorgovereenkomst eenzijdig te beëindigen, indien de cliënt aantoonbaar handelt in strijd met de zorgovereenkomst en ⁄of algemene voorwaarden.
9.3  Opzegging door de cliënt dient altijd schriftelijk medegedeeld te worden. Afhankelijk van het moment van opzegging worden gemaakte kosten, zoals inschrijfkosten of intake, ingediend bij de cliënt of diens verzekering. Bij annulering zonder medische reden worden er altijd 150 euro annuleringskosten in rekening gebracht.
9.4  Bij annulering tijdens de kraamzorg wordt het aantal uren dat is overeengekomen in de zorgovereenkomst volledig in rekening gebracht.

10   Klachtenprocedure

 • 10.1  Het klachtenreglement van DKA is van toepassing op de behandeling van klachten van cliënten. Deze is in te zien op de website van DKA, te weten www.dekleineamsterdammer.nl
 • 10.2  Voor het melden van een klacht dient de cliënt het klachtenformulier in te vullen dat op bovengenoemde website te downloaden is. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk 48 uur na beëindiging van de zorg, te worden ingediend.
 • 10.3  De cliënt krijgt binnen 2 werkdagen antwoord dat de klacht ontvangen is. Mits anders wordt gecommuniceerd door DKA binnen 4 weken, wordt een klacht afgehandeld binnen 4 weken na indiening van de klacht.
 • 10.4  Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kan de cliënt een klacht indienen bij de Bo Geboortezorg. Deze klachtencommissie is onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter.

11   Schade en aansprakelijkheid

 • 11.1  Wanneer er materiële schade is ontstaan door schuld of grove nalatigheid van de kraamverzorgende kan de cliënt DKA aansprakelijk stellen. Iedere aansprakelijkheid van DKA is beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekering in voorkomende gevallen tot uitkering overgaat. Iedere verdere aansprakelijkheid van DKA wordt, voor zover dit gerechtelijk is toegestaan, uitdrukkelijke uitgesloten.
 • 11.2  Bij materiële schade dient de cliënt dit schriftelijk direct of uiterlijk 48 uur na constatering te melden bij DKA. Voor alle schade geldt een eigen risico van EUR 150,00 voor de cliënt.
 • 11.3  De aansprakelijkheid voor gevolgenschade alsmede opzicht wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze wordt gedekt door een verzekering.
 • 11.4  DKA aanvaardt geen aansprakelijkheid bij verlies of diefstal van uitgegeven sleutels aan de kraamverzorgende.

12   Toepasselijk recht

 • 12.1  Op alle aanbiedingen, zorgovereenkomsten, transacties en de uitvoering van werkzaamheden van DKA is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13   Slotbepaling

 • 13.1  Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene voorwaarden van Bo Geboortezorg en zijn tevens van toepassing op de dienstverlening.
 • 13.2 In alle gevallen, waarin deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij DKA.